15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia
NARODOWE SIŁY REZERWOWE
Narodowe Siły Rezerwowe (NSR) – wyselekcjonowany ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i w misjach pokojowych poza granicami państwa.
 Honor, wyzwanie, braterstwo.
Rób to co kochasz. Żyj z pasją.
 Wstąp do Narodowych Sił Rezerwowych w 15 Brygadzie Wsparcia Dowodzenia 
WYSTARCZY SIEDEM KROKÓW !!! 
 
KROK 1
Podejmij decyzje.
KROK 2
Poszukaj niezbędnych informacji:
● w punktach informacyjnych Wojskowych Komend Uzupełnień (WKU Sieradz);
● na stronach internetowych resortu obrony narodowej;
● w czasie trwania akcji promocyjnych.
KROK 3
Zgromadź niezbędne dokumenty, w razie wątpliwości dzwoń do Wojskowej Komendy Uzupełnień.
KROK 4
Złóż dokumenty w swojej Wojskowej Komendzie Uzupełnień i czekaj na informacje.
KROK 5
Zgłoś się we wskazanym miejscu na badania lekarskie i psychologiczne oraz testy kwalifikacyjne.
KROK 6
Podpisz kontrakt.
KROK 7
Odbierz kartę przydziału kryzysowego, zostałeś żołnierzem NSR !
Jeżeli posiadasz polskie obywatelstwo, jesteś żołnierzem rezerwy, masz nieposzlakowaną opinie (niekaralność), odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje na stanowisko, na którym chcesz służyć oraz zdolność psychiczną i fizyczną do pełnienia służby wojskowej, możesz realizować swoje pasje w Narodowych siłach Rezerwowych.
Złóż pisemny wniosek o powołanie do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych w swojej Wojskowej Komendzie Uzupełnień dołączając:
-  życiorys;
-  odpis skrócony aktu urodzenia;
-  odpis lub uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia oraz zaświadczenie szkoły, w przypadku jeżeli osoba składająca wniosek pobiera naukę;
-  odpis lub kopię uwierzytelnioną świadectwa pracy;
-  kopię posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa;
-  aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego;
-  zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu;
-  inne dokumenty mające wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, w szczególności potwierdzające posiadanie przygotowania zawodowego oraz kwalifikacji lub umiejętności przydatnych w służbie wojskowej, w tym świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, itp.
Nabór do służby ma charakter otwarty i jest oparty na konkurencji. Ogólne kryteria naboru są takie same, ale testy i sprawdziany dla kandydatów mogą się od siebie różnić w zależności od specyfiki jednostki, w której chciałbyś pełnić służbę.
Procedura kwalifikacyjna obejmuje: 
-  sprawdzian z wychowania fizycznego;
-  rozmowę kwalifikacyjną;
-  sprawdzenie poziomu wyszkolenia i przygotowania zawodowego;
-  po pozytywnym zakończeniu procedury kwalifikacyjnej i zaakceptowaniu Twojej kandydatury podpiszesz kontrakt z dowódcą jednostki wojskowej na wybrane stanowisko służbowe w tej jednostce;
-  otrzymasz od Wojskowego Komendanta Uzupełnień przydział kryzysowy i zostaniesz jednym z nas.
 
Wszelkie potrzebne informacje uzyskasz:
● w Punkcie Informacyjnym w Wojskowej Komendzie Uzupełnień Sieradz
   tel. 261 611 233 wewn. 735   (poniedziałek - piątek w godz. 07:30 – 15:30)
● Sekcji Personalnej S-1 15 Brygady Wsparcia Dowodzenia
    tel. 261 611 525; 261 611 694  (poniedziałek - piątek w godz. 07:30 – 15:30)
● Na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej: http://www.szukajnsr.wp.mil.pl
 
 
Zachęcamy do zapoznania się z niżej zamieszczonymi publikacjami:
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych