15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia
Praca
SZUKAMY STARSZEGO REFERENTA SEKCJI LOGISTYKI
ds. łączności i informatyki
 
Brygada poszukuje kandydata na stanowisko starszego referenta w sekcji logistyki ds. łączności i informatyki.
 
Główne wymagania stawiane kandydatowi na stanowisko starszego referenta sekcji logistyki:
- wykształcenie wyższe lub średnie ze stażem pracy 3 lata,
- obowiązkowość,
- dokładność,
 
Do zadań starszego referenta należy m.in.:
- opracowywanie i prowadzenie dokumentacji w zakresie służby łączności i informatyki;
- zgłaszanie do przełożonych potrzeb na podstawie zapotrzebowań otrzymywanych z pododdziałów;
- przekazywanie do Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz przełożonych danych dotyczących planu zakupów
  oraz danych w zakresie aktualizacji dokumentacji eksploatacyjnej prowadzonej przez służbę łączności;
- porównywanie i sprawdzanie zgodności dostarczanych sprawozdań z dowodami urządzeń sprzętu służby łączności;
- wykonywanie dokumentów z zakresu działalności służby łączności i informatyki;
- prowadzenie rejestrów i ewidencji pomocniczej sprzętu służby;
- opracowywanie meldunków o przyjęciu i przekazywaniu sprzętu służby.
 
Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia prosimy o składanie aplikacji (CV i list motywacyjny) drogą elektroniczną: a.niewiadomski@ron.mil.pl lub osobiście na adres 15 SBWD, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz ( z dopiskiem „starszy referent sekcji logistyki”)
 
Zgłoszenia będą przyjmowane do 21 września 2018 r.
 
Odpowiadamy wyłącznie na wybrane oferty.
 
SZUKAMY OPERATORA
 
Brygada poszukuje kandydata na stanowisko operatora w klubie 15 BWD.
 
Główne wymagania stawiane kandydatowi na stanowisku operatora:
- wykształcenie wyższe ze stażem pracy 1 rok lub średnie ze stażem pracy 3 lata,
- preferowane doświadczenie w zakresie technicznej obsługi urządzeń audiowizualnych,
- obowiązkowość,
- dokładność.
 
Do zadań operatora należy m.in.
- udział w organizacji i technicznym zabezpieczeniu przedsięwzięć kulturalnych i okolicznościowych, uroczystości
  państwowych, wojskowych i patriotyczno-
religijnych;
- dbanie o prawidłową eksploatację sprzętu kulturalno – oświatowego i sprzętu nagłaśniającego klubu oraz
  dokonywanie przeglądów sprzętu;
- przygotowywanie materiałów fotograficznych z zabezpieczanych uroczystości;
- współudział w organizowaniu podróży wojskowo-historycznych i wycieczek;
- organizowanie koła fotograficznego oraz współudział w organizowaniu wystaw artystycznych oraz plenerów
  fotograficznych i plastycznych;
- współudział w prowadzeniu kroniki klubu i jednostki wojskowej oraz w prowadzeniu bieżącej dokumentacji 
  w zakresie działalności kulturalno –oświatowej;
- przygotowywanie pism i odpowiedzi na korespondencję dotyczącą działalności klubu;
- pełnienie funkcji przewodnika po Sali Tradycji.
 
Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia prosimy o składanie aplikacji (CV i list motywacyjny) droga elektroniczną: a.niewiadomski@ron.mil.pl lub osobiście na adres 15 SBWD, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz ( z dopiskiem „operator”)
 
Zgłoszenia będą przyjmowane do 21 września 2018 r.
 
Odpowiadamy wyłącznie na wybrane oferty.
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej
 
15 Brygada Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu poszukuje kandydatów do pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowiskach służbowych w korpusach oficerów, podoficerów oraz szeregowych zawodowych.
 
Brygada poszukuje:
- oficerów o stopniach wojskowych: PPOR., POR. KPT., MJR.
- podoficerów o stopniach wojskowych: KPR., ST.KPR., PLUT., SIERŻ., ST.SIERŻ., MŁ.CHOR., CHOR.,
  ST.CHOR., ST.CHOR.SZT.
- szeregowych o stopniach wojskowych: SZER., ST.SZER.
 
W związku z powyższym 26 września 2018 r. od godz. 8.00 w hali sportowej 15 Sieradzkiej Brygady wsparcia Dowodzenia przy ul. Mickiewicza 6, rozpoczną się kwalifikacje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w w/w korpusach. W tym samym terminie przeprowadzone będą także kwalifikacje kandydatów do pełnienia służby na stanowiskach przeznaczonych dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych. 
 
Postępowanie kwalifikacyjne obejmować będzie:
-  rozmowę indywidualną,
-  rozmowę z psychologiem,
-  analizę dokumentów personalnych,
-  sprawdzian z wychowania fizycznego.
 
Ważne dokumenty:
-  świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie),
-  dowód osobisty, książeczka wojskowa, legitymacja służbowa,
-  inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata,
-  dokumenty opiniodawcze uzyskane po odbyciu służby wojskowej (np. opinia służbowa, pismo
   pochwalne, list gratulacyjny itp.).
 
W czasie trwania egzaminów brygada nie zapewnia zakwaterowania ani wyżywienia.
 
Pytania można kierować do żołnierzy i pracowników sekcji personalnej brygady:
- por. Adam NIEWIADOMSKI (korpus oficerów) tel. 261-611-525), 
- st. chor. Marcin KACPRZAK (korpus podoficerów) tel. 261-611-526,
- st. chor. Jarosław STASIAK (korpus szeregowych zawodowych) tel. 261 611 693,
- pani Joanna CICHOWICZ (NSR) tel. 261 611 464.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych