15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia
Praca

SZUKAMY SAMODZIELNEGO REFERENTA SEKCJI LOGISTYKI  ds. infrastruktury

 

Brygada poszukuje kandydata na stanowisko samodzielnego referenta w sekcji logistyki ds. infrastruktury.

 

Główne wymagania stawiane kandydatowi na stanowisko samodzielnego referenta sekcji logistyki:
- wykształcenie wyższe ze stażem pracy 2 lata lub średnie ze stażem pracy 4 lata,
- znajomość przepisów prawa budowlanego, tj. rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- obowiązkowość,
- dokładność,
- mile widziana znajomość podstaw programów Corel Draw lub Auto Cad, 

 

Do zadań samodzielnego referenta należy m.in.
- nadzorowanie użytkowania obiektów i urządzeń infrastruktury,
- przestrzeganie zasad i norm zakwaterowania,
- nadzorowanie gospodarki sprzętem kwaterunkowym,
- uczestniczenie w komisyjnych odbiorach końcowych robót budowlanych, i protokolarnym
  przejęciu/przekazaniu obiektu do użytkowania,
- wytwarzanie dokumentów dotyczących przekazywania obiektów, budynków oraz pomieszczeń,
- opracowywanie i przesyłanie do administratora nieruchomości zestawienia potrzeb rzeczowych
  dotyczących zadań  inwestycyjno - remontowych dla  nieruchomości  wraz z analizą celowości
  i ekonomicznej efektywności zgłoszonych potrzeb oraz opracowywanie i zgłaszanie potrzeb
  remontowo konserwacyjnych.

 

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia prosimy o składanie aplikacji (CV i list motywacyjny) droga elektroniczną: 15sbwd@wp.mil.pl lub osobiście na adres 15 SBWD, ul. Wojska Polskiego 78,
98-200 Sieradz ( z dopiskiem „samodzielny referent sekcji logistyki).
Zgłoszenia będą przyjmowane do 25.05.2018 r.
Odpowiadamy wyłącznie na wybrane oferty.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych